Koncerty

Peter Nagy & INDIGO v Starom Divadle K. Spišáka v Nitre

Peter Nagy je už viac ako dve desať­ro­čia jed­nou z naj­vý­raz­nej­ších postáv česko-slovenskej popu­lár­nej hudby s obdi­vu­hod­nou štatis­ti­kou. Sedem­násť albu­mov s počtom pre­da­ných kusov, o kto­rých sa dneš­ným hviez­dam ani nesníva, nie­koľko desia­tok naozaj­st­ných hitov, nie­koľko desia­tok nehi­to­vých piesní s hlbo­kou výpo­ve­ďou, piesne pre deti, ktoré sa nezní­žili k infan­til­nosti bež­nej pro­duk­cie… a stále nové a nové gene­rá­cie poslucháčov.

Pri počú­vaní rádia alebo tele­víz­nej relá­cie na pol ucha si to človek až tak neuve­domí. Ale stačí sa posta­viť do nie­koľ­ko­ti­sí­co­vého baby­lonu divá­kov na kon­certe a chvíľku sle­do­vať, ako sa správa ten dav pri jeho sta­rých i nových pies­ňach. Ako hlboko je tými slo­ganmi, meló­diami a ryt­mami pre­ras­tený. No za týmito číslami sa skrýva niečo ešte pod­stat­nej­šie, čo sa u nás v tak výraz­nej podobe často nerodí. Kom­plexná autor­ská výpo­veď. Pes­nič­kár­stvo. A texty.

PETER NAGY & INDIGO v Nitre, 7.3.2013 o 19:00 v Starom Divadle Karola Spišáka v Nitre.

Bliž­šie info: www.musicacafe.skwww.peternagy.sk

PREDPREDAJ: Staré Divadlo K. Spisaka v Nitre, Music a Cafe Nitra,

ticketportal http://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=17617

To Top